»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«

28. June 2023 Komentarji: 0
»Podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« na spletni strani upravičenca
(kmetija Matk z registrirano dopolnilno dejavnostjo kot upravičenec)
2. Opis podpore
NAZIV AKTIVNOSTI
Za nakup teleskopskega viličarja je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko
predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo,
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
2014–2020.
POVZETEK
navesti je potrebno kratek opis bistva projekta, npr. krajši opis naložbe iz poslovnega načrta
/ razloge za izvedbo naložbe / utemeljitev naložbe)
Klemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto naložbo v teleskopski viličar
bo deloval pri manipulaciji težjih bremen pri delu z lesom in lesnimi proizvodi v okviru svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
GLAVNE DEJAVNOSTI
DEjavnosti na kmetiji so pridelava in predelava lesa. Pripravljamo drva za kurjavo in v manjši meri tudi žagamo les. Imamo registrerano tudi dopolnilno dejavnost za predelavo lesa,mleka, in gozdarsko ter turistiočno dejavnost. Viličarja bomo uporabljali pri dopolnilni dejavnosti predelave lesa. Proizvodnji cilji dopolnilnih dejavnosti prispevajo k celotni finančni vzdržnosti naše gospodarske dejavnosti.
Na kmetiji imamo dovoljenje za opravljanje
različnih vrst dopolnilnih dejavnost: , predelava mleka, sečnja lesa, spravilo lesa in
predelava lesa. Kmetija bo del lesa sečnje,  predelala v žaganice   in drva.
CILJI
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
- Vzpostavitev gozdno – lesne verige.
PRIČAKOVANI REZULTATI
- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
- Ohranitev kmetije.
- Razvoj proizvodnje žaganic in drv.
Lajšanje fizičnih obremenitev zaposlenih na kmetiji.
Vstaviti je potrebno logotipe, ki se nahajajo tukaj: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-
2020/oznacevanje-aktivnosti
Vzpostaviti je potrebno hiperpovezavo na:
- spletno stran Evropske komisije
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in
- na spletno stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)

Primer za označevanje za aktivnosti iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarsketehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« na spletni strani upravičenca(kmetija z registrirano dopolnilno dejavnostjo kot upravičenec)
1. Postavitev logotipov
Priporočamo, da so na vidnem mestu na naslovni strani navedeni logotip programa razvoja podeželja, EU zastava in zastava Republike Slovenije. Pod logotipi mora biti pripis:- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje- Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (opcijsko – ni obvezno)S klikom na logotipe naj se vzpostavi hiperpovezavo na podstran, kjer sledi podrobnejši opis.
2. Opis podpore NAZIV AKTIVNOSTI Za nakup viličarja upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije2014–2020.POVZETEK Klemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto naložbo v teleskopski viličar bo pripravljal lesne sortimente v gozdu v okviru svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

GLAVNE DEJAVNOSTI Kmetija, na kateri živi Klemen Matk je usmerjena.  Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje različnih vrst dopolnilnih dejavnost: predelava , predelava mleka, sečnja lesa, spravilo lesa in predelava lesa. Kmetija bo povečala obseg , spravila in predelave lesa v žaganice in drva.

CILJI S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.- Vzpostavitev gozdno – lesne verige.
PRIČAKOVANI REZULTAT Višji prihodek in dohodek na kmetiji.- Ohranitev kmetije.- Razvoj proizvodnje sekancev in drv. Dobrobit človeka in lajšanje fizične obremenitve dela oseb na kmetiji.

»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«

14. December 2022 Komentarji: 0
- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
- Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020
S klikom na logotipe naj se vzpostavi hiperpovezavo na podstran, kjer sledi
Nakup traktorja kolesnika za delo v gozdu
Za traktor kolesnik za delo v gozdu je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije
»Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6.
»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih
proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.
POVZETEK
Klemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto
gozdarsko mehanizacijo bo izvajal sečnjo in spravilo v okviru svoje posesti.
GLAVNE DEJAVNOSTI
Kmetija, na kateri živi Klemen, je usmerjena v rejo koz, ovc, krav dojilje, kokoši. Praktično vsi
pridelki so prodajo preko turistične dejavnosti. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje
različnih vrst dopolnilnih dejavnost: izletniška kmetija, turistična kmetija z nastanitvijo,
izdelava drv ali lesnih sekancev, predelava lesa, predelava mleka, proizvodnja sladoleda in
druge. Glavni vir dohodka prestavlja turistična dejavnost in predelava gozdnih sortimentov.
Kmetija bo povečala obseg sečnje, spravila in predelave lesa.
CILJI
S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
- Večja varnost pri delu v gozdu.
PRIČAKOVANI REZULTATI
- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
- Ohranitev kmetije.
- Bolj varno delo v gozdu.
Vzpostaviti je potrebno hiperpovezavo
na:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_sl.htm
-

Nakup traktorja kolesnika za delo v gozduZa traktor kolesnik za delo v gozdu je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije»Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6.»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnihproizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.POVZETEKKlemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe vgozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprtogozdarsko mehanizacijo bo izvajal sečnjo in spravilo v okviru svoje posesti.GLAVNE DEJAVNOSTIKmetija, na kateri živi Klemen, je usmerjena v rejo koz, ovc, krav dojilje, kokoši. Praktično vsipridelki so prodajo preko turistične dejavnosti. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanjerazličnih vrst dopolnilnih dejavnost: izletniška kmetija, turistična kmetija z nastanitvijo,izdelava drv ali lesnih sekancev, predelava lesa, predelava mleka, proizvodnja sladoleda indruge. Glavni vir dohodka prestavlja turistična dejavnost in predelava gozdnih sortimentov.Kmetija bo povečala obseg sečnje, spravila in predelave lesa.
CILJIS sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.- Večja varnost pri delu v gozdu.
PRIČAKOVANI REZULTATI- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.- Ohranitev kmetije.- Bolj varno delo v gozdu.
Vstaviti je potrebno logotipe, ki se nahajajo tukaj: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/oznacevanje-aktivnosti
Vzpostaviti je potrebno hiperpovezavona:
- spletno stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in-

2. Opis podpore

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup gozdarske prikolice z nakladalnikom

Za gozdarsko prikolico je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v nakup

nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za

naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

Klemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v

gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto

gozdarsko mehanizacijo bo izvajal sečnjo in spravilo v okviru svoje posesti.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, na kateri živi Klemen, je usmerjena v rejo koz, ovc, krav dojilje, kokoši. Praktično vsi

pridelki so prodajo preko turistične dejavnosti. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje

različnih vrst dopolnilnih dejavnost: izletniška kmetija, turistična kmetija z nastanitvijo,

izdelava drv ali lesnih sekancev, predelava lesa, predelava mleka, proizvodnja sladoleda in

druge. Glavni vir dohodka prestavlja turistična dejavnost in predelava gozdnih sortimentov.

Kmetija bo povečala obseg sečnje, spravila in predelave lesa v sekance in drva.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

- Večja varnost pri delu v gozdu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

- Ohranitev kmetije.

- Bolj varno delo v gozdu.

Vstaviti je potrebno logotipe, ki se nahajajo tukaj: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-

2014-2020/oznacevanje-aktivnosti

Vzpostaviti je potrebno hiperpovezavo

na:

- spletno stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-

2020/index_sl.htm) in

- na spletno stran programa razvoja podeželja (https://skp.si/program-razvoja-podezelja-

2014-2020-do-2022)

Projekt- Nakup, namestitev, vgradnja opreme, strojev in naprav iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020

29. December 2021 Komentarji: 0

Nakup, namestitev, vgradnja opreme, strojev in naprav iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020

POVZETEK

Kmetija leži na višini 1165 m nad znamenitim Matkovim kotom.
Obdelujemo 25,08 ha kmetijskih zemljišč, njiv je le 0,09 ha, ostalo so travniki, pašniki. Gozda je 200 ha. Redimo pestro paleto živali: koze, ovce, krave dojilje, kokoši, osla. Praktično vsi pridelki so prodajo preko turistične dejavnosti.
Na kmetiji živimo tri generacije. Hrano pridelujemo po ekoloških smernicah.

Ukvarjamo se z vrsto dopolnilnih dejavnosti, glavni sta turizem in predelava kozjega mleka, inv manjši meri predelava lesnih sortimentov.
Zamenjali bomo opremo v kuhinji – zmogljivejši pomivalni stroj, saj je stari že dotrajan in konvektomat z vgrajeno napo za sprotno peko kruha in pekovskih izdelkov, saj je priprava krušne peči zamudna, v poletnih mesecih, ko je največ gostov, pa je tudi prevroče.
Ker se pri izvajanju vseh dejavnosti na kmetiji porabi veliko tople vode, smo se odločili vgraditi toplotno črpalko za pripravo tople vode in tako zmanjšati stroške.
Zadnje čase precej narašča povpraševanje po kolesih. Ker so v okolici kmetije zahtevni tereni za kolesarjenje, smo se odločil za nakup električnih koles, kar bo predstavljajo precejšnjo dodano vrednost ponudbe kmetije.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav:
o pomivalni stroj,
o konvektomat z vgrajeno napo,
o toplotna črpalka.
Nakup električnih koles.

CILJI
Cilji kmetije so:
- kmetijo ohraniti vitalno,
- ohraniti obseg reje GVŽ,
- ustvarjati zadovoljiv dohodek,
- vzgojiti naslednika kmetije,
- slediti trendom prilaganja podnebnim spremembam, prispevati k varovanju in ohranjanju okolja, zmanjšati izpust toplogredni plinov, uvajati inovacije in tako prispevati tudi k horizontalnim ciljem PRP.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- dobro počutje gostov,
- povečan prihodek,
- zadovoljni člani družine.

Več informacij:

  • Evropska komisija

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

  • Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/


Misel

Uspeh je otrok poguma. — Crebillon

Oblak značk


Skavti na Matkovem

Skavti smo kar redni gostje na Matkovem. Skoraj vsako leto pridemo na to visokogorsko kmetijo. Vedno smo toplo sprejeti. V mesto odidemo navdušeni z mislijo na prihodnje srečanje. V začetku julija v Matkovem kotu taborimo. Ali si je mogoče zamisliti kaj lepšega?

- Aleš Čerin

Translate Page

    Translate to:


Izdelava strani: www.edusatis.si